събота, 29 октомври 2011 г.

Логистика при провеждането на обучения за възрастни - част 1

         Логистиката за провеждането на семинар, конференция, трениг, работна среща включва всички елементи от цялостния процес от подготовката и изпращане на покани, информирането и въвличането на широката общественост, изработването на материали, осигуряването на техника, наемане на зали, осигураване кафе-паузи, на нощувки, храна и т.н.
Покани за участниците
            Препоръчително е участниците да бъдат уведомени писмено, като в поканата се включва задължително темата, продължителността, началото, и краят, мястото на провеждане,процедури по регистриране на участниците, дневния ред, как да се стигне до мястото, за чия сметка са разноските.
Включва- отопление, вода, зали дали са подходящи за работа- местят ли се столовете, какви са и размерите , добре ли е озвучена, възможности за симулантен превод, пресцентър, разположение на местата, техника-видео , телевизор, шрайброетор, мултимедия, храна, къде се намира мястото, състояние на легловата база, как се пътува до мястото. Всички тези въпроси трябва да получат отговор поне две седмици преди провеждането. При наличието на проблем, които може да окаже отрицателно въздействие е нужно да го обсъдите с екипа, ангажиран с осъществяването.
Така ще сте сигурен, че всички участници са уведомени за мястото и датата един месец по рано; разполагат с програмата и подробности за пътуването , настаняването две седмици по рано
Добре е да използвате общодостъпни бази или зали, за които имате информация от ваши познати и т.н.

Работни срещи

Всяка работна среща трябва да има план за провеждане. Особено важно е да изясните на участниците какви  са вашите цели предварително или в началото на срещата. Ако имате скрити цели, които не са договорени, можете да поставите под опасност цялата среща.
            План за провеждане включва освен целите, дневен ред с ранжирани точките по степен на важност, начините за набиране на информация, времетраене на всеки етап от дневния ред, определяне на отговорник и срок на изпълнение.
Разпределение на ролите на фасилитатора и протоколчика ще гарантира успеха на работната среща.

Няма коментари:

Публикуване на коментар