събота, 3 септември 2011 г.

Функции на преподаването - част 2

                                   В този материал ви представяме една част от процесуалните компоненти на преподаването, функционирането на които води дадена статична форма или структура към изменение чрез различни операции и действия, насочени към определена цел.
              
                 1. Теоретични и абстрактни интелектуално-познавателни функции, които предоставят време и пространство за:
                 а)  индиректно или директно съдействие под различни форми и средства за емпирично (апостериорно) или рационално (априорно) достигане на различни, относително достоверни истини от страна на обучаващите се;
б)     съдействие за решаване на епистемологични проблеми в областта на законите, теориите, обясненията, доказателствата;
в)      създаване на познавателни ситуации и събития;
г)      съдействие за овладяване на научни методи, техники, алгоритми;
д)      подпомагане на създаването и развитието на обобщени конструкти с референти за:
-          способности за опериране с пространствени отношения във вътрешен план;
-          способности за детайлизиране на зрителни образи и визуализация;
-          способности за изчисления;
-          способности за вербализиране и разбиране;
-          запаметяване;
-          способности за логически разсъждения и операции;
-          вземане на решения;
-          способности за презентиране и решаване на задачи;
-          проследяване хода на решението на задачата;
-          способности за оценяване на решения;
-          способности за оперативно приложение на знанията;
-          продуктивност, гъвкавост и критичност на мисленето.

2.      Социално познавателни функции за подпомагане на социалната интелигентност чрез съдействие за формиране и развитие на:
а)      способност да се работи с околните;
б)      способност да се разбират другите;
в)      способност да се поставиш на мястото на другия;
г)      способност критично да се оценяват постъпките на другите;
д)      приспособяване към живот с други хора.

3.      Емоционално познавателни функции, които съдействат обучаващите се да създават и развиват:
а)      способност за точна оценка и изразяване на собствените емоции и емоциите на другите хора;
б)      способност за познавателна преработка на емоционалния опит;
в)      разпознаване и разбиране на емоциите;
г)      адаптивна регулация на собствените емоции;

4.     Емоционално-експресивни функции, които дават израз на отношението на преподавателя към разработваната тема, към отделни участници и групата като цяло и са продукт на собствената му емоционална интелигентност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар