неделя, 25 септември 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 2

Крайъгълен камък на ученето на базата на придобитит опит е , че “учебният  план“  в никакъв случай не е издълбан в скала.
По-скоро той трябва да бъде постиган като динамичен, гъвкав учебен метод, който непрестанно търси подобрение. В това отношение и във връзка с анализирането и даването на обратна връзка съществуват множество възможности, методи и помощни средства, които могат да бъдат използвани:


Ето някои от тях:

- Изясняване  на емоции. Нека  хората споделят своя опит, който са придобили в съответното упражнение, ролева пиеса, игра и пр. Чрез изясняването  на  техните емоции и споделянето им, е възможно постигането на по-обективен анализ.

-  Изоставяне на  ролите. Ако участниците са имали роли в дадено упражнение или ролева пиеса, дайте им време да ги обсъдят изцяло, като  своеобразен прилюд към завръщането им в реалния свят.

-  Споделяне на самопознанието. Нека участниците споделят и разменят  помежду си опитът, които са придобили, което да им послужи като основа за определени обобщения за дискусия.

-  Хипотетично обобщение. Помолете участниците  да помислят върху причината за сходствата, да осигурят  принципи за обширно проучване на темата, подлежаща на “преговор”.

- Реална проверка. Нека участниците  помислят върху въпроса: Доколко придобитият от тях опит е в унисон с реалният свят?    

- Връщане към реалността. За да подсигурите завръщане към реалността помислете върху това как придобитият опит може да бъде приложен на работното място.

- “Задни мисли”. След като е приключила дадена дейност, свързана  с придобиването на опит, задайте  следния въпрос : “Бихте ли направили тези неща по същия начин, ако ви се представи  нова възможност?”

-  “Ако какво.. ?” Попитайте“ Ако бяхме променили Х, У или Z, как тази промяна би повлияла на реализацията на принципите, които са засегнати?”

- Креативни предложения. Осигурете няколко предложения, които могат да променят по някакъв начин в един или в няколко аспект, опит, придобит  по време  по време на тренинг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар