събота, 3 септември 2011 г.

Функции на преподаването - част 3
Тази публикация е продължение от представяне на функциите на преподаване - част 2.


            5. Информационно-комуникативни функции:
а)      предоставяне на предварителна информация;
б)      предоставяне на основна съдържателна информация;
в)      предоставяне на допълнителна и консултативна информация;
г)      предоставяне на текуща инструктивна информация;
д)     съдействие съобразно със ситуацията за междуличностна, личностно  -   групова, междугрупова комуникация;
е)     невербална комуникация;
ж)    ориентационна и стимулираща комуникация;
з)     общуване за: психично “заразяване”, внушение, убеждаване, подражаване, включване в действия за управление на конфликти, за емпатия, за оказване на подкрепа и п.р.
6.   Изследователско – творческа функция за показ и съдействие за овладяване на теоретични и емпирични изследователски методи и модели на учене и опити за творчество.
7.   Формиращо-моделиращи функции, които насочват учителя за създаване условия и фактори за постепенно образуване, утвърждаване, моделиране, преобразуване и развитие на различни новообразувания и качества в интелектуално-познавателната, поведенческо-емоционалната и психомоторната сфера на личността в елементарен или строго детайлизиран, в теоретичен или практичен, в законово-символен, в репродуктивен или творчески-изследователски план.
8.  Практикоприложни функции за осигуряване на функционални пространства в обучението:
а)      формиране на интелектуални, социални и практически умения;
б)      решаване на учебни задачи и проблеми;
в)      трансфер на знания и умения;
г)      създаване на проблемно-изследователски опит у учениците;
д)      актуализиране, консолидиране и възстановяване на знания и умения.
9.    Възпитателна функция.

10.  Функция за развитие и поддържане на метакогнитивния опит – знания за собствените им познавателни възможности, контрол и оценка на собственото познание и постижения.
11. Рефлексивна функция – самосъзнание, контрол, самооценка, самокритичност  в преподаването.

                         I.      Финалистично-резултативни функции:
1.      Контролно-оценъчна функция.
2.      Диагностична функция.
3.      Прогностична функция.
4.      Корективна функция.

                      II.      Административни функции:
1.      Регистрираща.
2.      Представителна.
3.      Отчетна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар