събота, 20 август 2011 г.

Образователните ценности в съвременния свят

”Духовни стълбове” на новия свят стават “познанието, културата, интегративността, демократичността, толерантността и хуманизмът”, които се издигат в универсални човешки ценности”.
            Прогресът, благоденствието, устойчивото развитие и оцеляването на природния и социален свят се свързват с образованието и “образоваността на индивида”. В тази връзка водещи за висшето образование стават европейските ценностни опори – “цялостна система от принципи, изисквания, норми и механизми, които придават единство на европейското образователно пространство и гарантират свободата на обучение”

Основни цели на съвременната европейска образователна политика:

  1. Постигане на висококачествена национална образователна политика;
  2. Развитие и утвърждаване на европейските измерения в образованието на всички равнища;
  3. Засилено езиково образование;
  4. Обмен на ученици и студенти – разменни програми и взаимно признаване на дипломи и други квалификации;
  5. Създаване и развитие на надеждни системи за контрол, оценяване и поддържане на качеството на образованието, акредитацията и лицензирането;
  6. Сътрудничество между образователните институции на страните - членки на Европейския съюз;
       Образователните институции се променят.
            Промените са в глобален мащаб, но тенденциите са до голяма степен характерни и за България.
           
            Движещи сили на промяната се явяват:
-          Нарасналото търсене на висше образование;
-          Изискванията за разнообразие в предлаганите специалности;
-         Потребността от осигуряване на качество и релевантност (съответствие на обществените и икономическите потребности) на средното и университетско образование;
-          Значителното намаляване на финансовите средства за образованието;
-          Обвързаността на образованието с пазара на труда;
-         Интернационализацията на образованието, която се отразява върху разрастването на междуобразователното сътрудничество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар