вторник, 23 август 2011 г.

Дефиниции за преподаването

За преподаването могат да бъдат дадени редица дефиниции, които го тълкуват от различни страни, което показва твърде сложния характер на това събитие, а някои автори направо отказват да го интерпретират заради непредвидимост и непредсказуемост (Shalaway, L., 1998).

В зависимост от изповядваната философия и ползваната парадигма могат да се представят следните дефиниции:

          А)    В структурната (класическа) парадигма:
·         “Преподаването е управление на учебно-познавателната дейност на обучаемите; един от компонентите на процеса на обучението” (Пидкасистьй, П.И., 1999);
·         “Преподаването е специална професионална дейност, насочена за предаване на децата на сума от знание, умения и навици и възпитаване в процеса на обучение; подредена дейност на педагога за реализация целите на обучение (образователните задачи) и осигуряване на информирането, осъзнаването и практическото приложение на знанията” (Коджаспирова, Г., А. Коджаспиров, 2000);
·         “Преподаването представлява организиран, планиран, систематичен и неопосредствано активен педагогически процес, който се извършва от учителя и е насочен към учениците с цел и задача те да овладеят системни, трайни, основни и континуирани знания и умения, както и в помощ на развитие на психофизичните им способности и възпитаване на различни положителни качества” (Иванов, А., 1999);
·         Преподаването е управление на ученето и усвояването;
·         Преподаването е ръководство на ученето и усвояването;
·         Преподаването е учене на другия (ученика) как да се учи;
·         Преподаването е ръководна дейност на учителя в обучението;
·         Предизвикване и пускане в действие на стимули за желана промяна на поведението;
·         Подкрепа в определен график на положителните реакции на учениците;
·         Преподаването е съчетание на изкуство и наука (Gage, N., 1985);
·         Изложение на знание, методи и създаване на условия за тяхното приложение;
·         Преподаването е начин на определяне на това, което трябва да се научи и представяне на компетентности;
·         Определяне на липсващите части от дадено правило и предоставянето им на учениците;
·         Преподаването е вземане на решение от учителя;

Б)    Във функционално-конструктивистката парадигма:
·         Преподаването е съвсем спонтанна, непринудена, интуитивна, неописуема и тотално непредвидима активност на учителя в обучението и въобще в човешките отношения (Collins, P., 1967; Gage, N., 1985);
·         Осигуряване и организиране на средата за учене;
·         Създаване на оптимални условия за стимулиране и мотивиране на активността на учениците;
·         Създаване на условия за придобиване и развитие на личен опит;
·         Поставяне на учениците в ситуация на учене;
·         Създаване на условия за свободен избор н учебни съдържания, методи за овладяването им и свободно преследване на лични уместни цел;

            Както и да се дефинира преподаването, то е модифицирано специфично поведение, организирано и реализирано в поредица от събития, които са насочени към промяна на поведението на обучаемия (учена - друга поредица от събития). Като всяко поведение преподаването обхваща редица явни или скрити действия, реакции, движение, процеси, операции, но в средата контекста, ограниченията, нормите и закономерностите на обучението и образованието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар