понеделник, 22 август 2011 г.

Ролята на университетския преподавател


Добавете надпис
Надяваме се, че повечето четящи този блог са отдали част от годините на живота си в системата на висшето образование. Всеки от нас е посещавал семинарни зали, аудитории и аули. В тези академични пространства сме били част от аудиторията, но  сред нас е бил и той - преподавателят.  
Съвременният университетският преподавател изпълнява различни роли в процеса на обучение, които съвпадат и с ролите на обучителя на възрастни, които представяме в този материал:-         задава норми – създава климат, който е благоприятен за даване и получаване на обратната връзка;
-         задава ритъма на изпълнение на задачите – когато студентите изостават във времето преподавателят им напомня крайния срок, за да се организират по-добре за постигане на целите;
-         осигурява ресурси (информация) – помага за удовлетворяване на потребностите на студентите от информация, която не може веднага да бъде получена;
-         напомня – когато нещо важно за решаването на учебната задача убягва от вниманието на студента/студентите преподавателят насочва вниманието към него;
-         ръководи – насочва относно избора на управленски техники и контролиране (самоконтролиране) на процеса на учене;
-         улеснява задачата- помага на студента/студентите, да анализират проблема и да достигнат до вярното решение;
-         улеснява ученето – съветва относно планирането и организирането на процеса на ученето, в т.ч. избор на стратегия на учене;
-          улеснява процеса – предлага начини на достигане до различни решения без сблъсъци и конфликти;
-         стимулира – след като задачата е изпълнена, преподавателят стимулира студентите да потърсят приложение на решението в нова ситуация;
-         съветва по групова динамика – поставя на вниманието на групата важни въпроси и проблеми, свързани с формирането и различните процеси в подгрупите, които имат отражение върху групова работа;
-         консултира студентите – относно организацията и управлението на процеса на учене;
-        координира дейностите, свързани с разпределението и изпълнението на учебните
     задачи;
-       записва мнения - по време на дискусии записва предложения и решения;
-        наблюдава, води бележки относно спецификата на задачата и подходящия начин (процес) за нейното изпълнение;
-         ръководи дискусията – наблюдава за спазването на правилата за участие в дискусията, дава съвети по отношение на отделните проблеми – обект на дискусията;
-        демонстрира – показва на групата как да обобщава изводите от процеса на вземане на решение;
-        катализира (предизвиква) – провокира активност чрез нестандартна намеса, идеи и
      предложения за решения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар