неделя, 30 септември 2012 г.

Инструменти за учене - част 12 - Рисуване

ЦЕЛ
Когато хората се срещнат в групи, често демонстрират своите вербални способности да обясняват, описват и защитават своята позиция върху темата. Вербалните дискусии и спорове много често са полезни, но са склонни да се осланят на аналитичната и рационална част на мозъка. Отивайки към субективните компоненти на ситуацията, каквито са чувствата, възприятията и нагласите, става по-трудно. Фразата “една картина струва колкото хиляда думи” събира в себе си предимствата на тези техники. Една диаграма, рисунка или анимация може да илюстрира аспекти на една ситуация, която ще отнеме много думи, за да се представи.
МЕТОД
Когато групата желае да се съсредоточи върху специфични случки или събития, предложете изработването на картинна лента, за да се отбележат отличителните черти. Картинната лента има формата на табло с рисунки от около 6 до 8 рамки на всяка отделна страница, приложена на лист хартия или флипчарт. Рамките са номерирани, за да покажат последователността.
В първата рамка на таблото е нарисувана началната ситуация на случката. Показани са ключовите персонажи, чрез човечета или бърза скица. Елементите на диалог между героите се прибавят във формата на балони, съдържащи кратко резюме на това кой какво казва.
Втората рамка се попълва по същият начин, като се отбелязва следващото значително събитие в случката, отново завършени с герои и балончета. Процесът продължава в последователни рамки, докато случката приключи. За да се съсредоточи върху критичните моменти в действието може да отнеме от 6 до 8 рамки.
Целта не е да се представи най-доброто произведение на изкуството, а да се улови есенцията на случката. Грубите скици са добри, когато показват какво се е случило. Само критичните моменти на случката трябва да се отбележат, а не пълен текст-сценарий на всичко, което е казано.  Завършената картина е едва началната точка за анализиране на събитието. В зависимост от характера на случката, анализа може да бъде фокусиран върху няколко момента:
-          Какво чувства всеки от героите във всяка от картините?
-          Дали героите действат според техните чувства или са повлияни от някакъв друг натиск?
-          Към  кой момент финалният резултат става неизбежен?
-          Какво друго би могло да се каже, направи, за да се промени резултата, изхода и кога?
-          Какви други пътища, начини за действие бяха отворени за героите?

четвъртък, 20 септември 2012 г.

Инструменти за учене - част 11 - План за действие

ЦЕЛ
Планът за действие е начин, чрез който придобитите знания и умения да се планират и прилагат в действителния свят. Те формират една важна част от процеса за трансформиране индивидуалната работа вътре в групата към външния свят извън групата.

 
МЕТОД
 
Плановете за действие обикновено са оформени като кратка работна страница, пригодена за точно определени цели. Много планове за действие се пишат индивидуално или в малки групи като дневник/записки.
 
Съвет: Използвайте серия от въвеждащи или подсказващи въпроси в плана за действие, които могат да съсредоточат вниманието върху определени сфери, за действие, подхождащо на условията/ситуацията.
Осигурете време за отговор и за завършването на плановете за действие към края на всеки курс или група.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


Име ...............................................................................Дата..............................

Тема на обучението ..............................................................................................

Моите причини да участвам в този курс бяха.................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Най-важните неща, които научих от този курс са: .........................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Това, което научих или открих се свързва с моята работа по следният

начин.....................................................................................................................

................................................................................................................................

Нещата, които смятам да направя сега, или да правя по-добре са:.................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Нещата, които смятам да спра да правя, или да правя по-малко, са:..............

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Други планове за действие от този курс са:.......................................................

................................................................................................................................

Аз планирам да прегледам този план за действие на.......................................

събота, 1 септември 2012 г.

Инструменти за учене - част 10 - Упражнение за доверие

Множество авторитети в областта на лидерските  умения, комуникациите, мениджмънта и пр. отстояват твърдението, че ефективното лидерство се базира на приятелството и доверието. Върху скалата по-долу отбележете на три точки върху нея степента на:
1.   Доколко се доверявата на Вашите сътрудници /С/.
2.   Доколко се доверявате на шефа си /Ш/.
3.   Доколко Вашите сътрудници Ви имат доверие /С-А/.
/Следва примерната скала - символи: шеф - Ш, сътрудници - С, сътрудници и Вие – С-А/
            А това е скалата, която Вие трябва да попълните:
 
ниско  1        2         3         4           5          6           7          8            9           10  високо
 
            След като сте попълнили скалата, ще сформирате малка група заедно с още двама участници, с които да обсъдите резултатите. Ние ще завършим това упражнение с обобщаваща дискусия на тема: важността на доверието като фактор за формиране на успешно лидерство.
            Тази скала може да бъде използвна за оценка на отделната личност или на нечий шеф.
            Такива рейтингови процедури могат да бъдат използвани за оценка на асертивно поведение, интимност, умения за набиране на сътрудници, нечия креативност и пр.
Друг  начин за използване на цялата оценъчна скала е за специални цели или на неформална основа - когато обстановката е напрегната и Вие трябва да окажете помощ на отделен човек или  на  цялата група, т.е. да помислите над проблема, концепциите, чувствата или над определено решение чрез прилагане на измервателния принцип /оценъчната скала/.
Като пример за това може да послужи следният диалог, воден между участник и обучител:
У: Не съм сигурен дали ще успея да се справя в тази работна ситуация.       
О: Не си сигурен?
У: Не, не напълно.
О: Нека да видим дали можеш да бъдеш по конкретен в своите чувства /можеш ли да ги изразяваш точно/. Ето десетстепенна скала. Можеш ли да изразиш на нея това, което чувстваш?
Ето още един пример:
У: Аз не мога да разчитам на моите подчинени.
О: Не представляват ли зависима група?
У: Бих казал не.
О: Нека да видим дали можеш да бъдеш по-конкретен в изказванията си. Ето скала, градуирана от 1 до 100. Ако трябва да изразиш тяхната зависимост, каква степен би дал?
У: Около 20.
О: Това е твърде ниско.
У: Точно така.
О: А сега, как би оценил тяхната способност да поемат рискове, креативност, съзнателност?
По време на обучение за подобряване на човешките взаимоотношения, водещият може да започне  следната дискусия:
О: Малцинствата винаги /често/ приписват липсата на заинтересованост на мнозинството и неговата среда. Ваня, къде виждаш себе си в този процес?
В: Бих казала около 85.
О: Ема, съгласна ли си със самооценката на Ваня?
Е: Категорично не. Смятам, че тя е някъде около 30.
Обучителят може да представи скала, отразяваща противопоставящ се конфликт - нежеланието да се срещнат различията “лице в лице” и да се работи с тях прямо, откровено и конструктивно. В този случай обучителят трябва да помоли и двете страни да се самооценят и да нанесе резултатите на скалата на таблото.