събота, 27 август 2011 г.

Съвременни стилове на преподаванеСъвременните ориентации на преподаването в повечето случаи са следните:
-          даване на предимство на процедурните и обуславящите знания;
-          представяне на знания и умения в развитие;
-         откритост на учениците към актуална информация;
-          центриране към ученето;
-         разбиране на ученето като процес с вероятностни резултати;
-         отсъствие на строги ограничения, идващи от учебните съдържания и формални методи;
-          поощряване на създаването на външен опит;
-          стимулиране на интереси и опити за творчество;
-          развитие на рационализъм и интуиция;
-          предложения за изследователски модели на учене;
-          създаване на функционални пространства за генеративно (конструктивистко) учене;
-          съобразяване с информационните компютърни технологии и въвеждане на “ноу-хау”;
-          верен поглед върху интерактивната, интерсубективната и контестуалната същност на обучението в тяхното единство;
-          критичност към класически форми и методи на обучение;
-          разбиране и приемане на учениците като активни субекти в обучението и образованието;
-          съобразяване с диверсификациите (многообразието).

      В редица страни съществуват стандарти на преподаването.

      Общите национални стандарти в САЩ са разработени на три равнища за всеки стандарт: изпълнение, познаване, диспозиция:
1.      Развитие.
2.      Курикулум.
3.      Преподаване:
а)      изпълнение (приложение): да прилага познанията си от теориите за учение и преподаване; да управлява ефективно учебната стая;
б)      да ползва различни техники, инструменти и стратегии на преподаването;
в)      знания: да познава курикулумите, теориите за тях и учебните зъдържания от предметната си област; да познава особеностите на личностното развитие, да разбира теориите за учене и преподаване, да познава информационните технологии, да разбира и отчита индивидуалните особености;
г)      да модифицира преподаването съобразно с изявите на индивидуалността; да разбира важността на проверката, контрола и вариациите на оценяването;
4.      Оценяване.
5.      Професионална роля.
6.      Учене.
7.      Формиране на социалната среда.
8.      Професионално развитие.

      Националният съвет за професионални учителски стандарти (NBPTS), от своя страна, е въвел следните общи стандарти за преподаване в САЩ за средно училище:
1.      Да разбират познанието и ученето.
2.      Да познават учебните съдържания, по които са подготвени,  курикулума.
3.      Зачитане на индивидуалното многообразие на обучаващите се.
4.      Да разбират значението на приложението, на знанията в обучението.
5.      Да владеят ресурсите на преподаване.
6.      Да умеят да организират учебната среда.
7.      Да умеят да оценяват знанията и уменията на обучаващите се.
8.      Да познават обкръжаващата среда на обучаващите се.
9.      Да имат самосъзнание за професионалната си дейност.
10.  Да си съдействат с колегите.

      Националните стандарти в САЩ имат конкретно разгръщане във всеки щат. Така например в щата Илинойс те са:
1.      Разбиране на важни понятия, методи и въпроси и определен учебен предмет.
2.      Разбиране на човешкото развитие и човешкото учене.
3.      Зачитане на индивидуалното многообразие.
4.      Умение за планиране.
5.      Създаване и поддържане на мотивация, учебна среда и социална интеграция на учениците.
6.      Ползване на многообразни методи на обучение.
7.      Комуникативност.
8.      Поддържане на колегиалност и стремеж за професионален растеж.
9.      Рефлективност.
10.  Разбиране на преподавателската професия и поддържане на нейните стандарти.

      Международната организация по стандартизация (IBSTPI) официално предлага 14 стандарта за областта на компетенции на учителите, мениджърите по обучение и проектиращите учебни курсове.

      Всеки стандарт от своя страна обхваща от 4 до 9 функции. Те определят ролята на преподавателя независимо от конкретните условия и типа организация:
1.      Анализ на материалите по организация на обучението и информация на учениците.
2.      Осигуряване на подготовката за обучението.
3.      Осигуряван и поддържане на доверието на обучаващите се.
4.      Управление на средата на обучение.
5.      Демонстриране на ефективни умения за комуникация.
6.      Демонстриране на ефективни умения за представяне на учебните съдържания.
7.      Демонстриране на ефективни умения за задаване на въпроси.
8.      Да отговаря по определени начини на потребностите на обучаващите се и да поддържа обратна връзка с тях.
9.      Да поддържа положителния растеж и мотивацията за учене.
10.  Да използва ефективно методите на обучение.
11.  Да умее да оценява.
12.  Ефективно да използва средствата за обучение.
13.  Да умее да оценява качеството на обучение и неговите резултати.
14.  Да води правилно регистрирането и отчета за оценяване на обучаващите се.

      Направеният обзор ясно показва, че преподаването в своите частни превъплъщения има общи и недвусмислени стандарти или стандартите за него са част от общите стандарти за преподавателската професия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар