Тренинг за треньориИРСУ
ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
 
Стартира набиране на участници в група за подготовка на нови треньори
випуск 2014/2015 г.
Обучението включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите:
- І Модул – „Общуване и сензитивност”;
 
- ІІ Модул - „РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В ГРУПАТА”;
 
- ІІІ Модул - „УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА И ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”;
 
- ІV Модул „Проблеми и дилеми в работата на треньора”.
 

Добавена стойност:
 
 • Работи се в малка група /между 10-14 участника/;
 • Във времето между всеки модул участниците работят по индивидуално поставени задачи;
 • Всеки участник има възможност да се включи в реален тренинг или в групово изработване и дизайн и фасилитация на публично събитие;
 • Всеки участник работи под супервизия и получава обратна информация за личностното си развитие;
 • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ИРСУ и EDC и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
 • Включване на участниците като треньори в обучителните програми на EDC;
 • Придобиване на лицензирано Удостоверение за обучител от Европейски социален фонд.
Условия за записване в ИРСУ и срокове:
 
 • Висше образование - минимум бакалавър с успех от дипломата не по-малко от - Добър /4.00/;
 • Добри комуникативни умения;
 • Готовност за работа за общността и нейното развитие;
 • С предимство ще се записват кандидати, владеещи писменно и говоримо повече от един език, извън официалният – български;
 • Срок за подаване на заявки и записване – 06 октомври 2014 г.;
 • Начало на обучението – 11.10 - 12.10.2014 г. /с първи модул/;
 • Последен модул – до края на м. март 2015 г.;
 • Конкретните дати за ІІ, ІІІ, и ІV модул се договарят съвместно с обучаемите;
 • Всеки от модулите е с продължителност от два дни – 20 учебни часа през уикендите от 9.00 до 17.30 часа;
 • Официално връчване на Удостоверенията - до средата на м. април 2015 г.
Цени, такси и преференции:
 • За представители на фирми - HR - експерти, тренинг специалисти и др., работещи за развитието на персонала - 4 Модула Х 140 лв. на модул = 560 лв. за цялостната програма;
 • За студенти - магистрати, представители на образователни структури - педагогически съветници, учители и н.т. - 4 Модула Х 90 лв. = 360 лв. за цялостната програма;
 • Таксата може да се изплати еднократно до 30 септември 2015 г., за което ще ползвате отстъпка от 10 %.
 • Таксата може да се изплаща на 4 равни вноски - поотделно - до 7 дни преди последващия модул на обучение.
За повече информация разгледайте внимателно:

Единици са организациите в България и ЕС, които предприемат и провеждат програми за "Обучение на нови треньори"
За Център "Образование за демокрация" и в последствие ИРСУ това вече е седми сезон от подготовката на нови обучители - с резултати - участници, реализирали се в практиката.

Побързайте, местата са ограничени !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

І МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ОБУЧИТЕЛИ
 
“ОБЩУВАНЕ И СЕНЗИТИВНОСТ”
11.10 - 12.11.2014 г., Пловдив
 
1. Цели на обучението :
n Да се повиши личностната и междуличностната  чувствителност на участниците, като условие за управление на малка група.
n Да се усвоят ефективни модели за общуване и междуличностни взаимодействия, подпомагащи ефективността при преподаването.
n Да се повишат уменията на участниците за ефективна работа в екип.
n Да се формират умения за използване на разнообразие от методи в различните цикли от дейността на екипа.
2. Участници : 8 – 14 участника
3. Продължителност : 11.10 - 12.10.2014 г. -20 уч. часа
 
4. Съдържание на обучението :
 • І. Цикъл “Доверие”

 • Запознаване. Очаквания. Общ преглед на програмата. Правила за работа.  Групов договор.
 • Аз и общуването – изясняване на силните и слаби страни в общуването.
 • Аз и другите.
 • Укрепване на доверието и стимулиране участието в екипа.
 • ІІ. Цикъл “Общуване”

 • Вербално и невербално изразяване на чувства.
 • Едностранно общуване.
 • Техники за активно слушане – как да задаваме въпроси, перефраза, отразяване на чувства, признаване на ценност, обобщаване.
 • Комуникации “от себе си”.
 • ІІІ. Цикъл “Изграждане и работа в екип”

 • Лидерство, групови роли и позиции.
 • Развитие на екипа.
 • Взимане на решения.
 • Диагноза на груповия климат.
 • Стилове на ръководства.
 • Разработване на план за бъдещо взаимодействие.
 • Оценка на модула. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІІ-ри МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ
„РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ГРУПАТА И СПРАВЯНЕ С ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
м. ноември 2014 г., Пловдив
І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
- Да се изследват и обсъдят взаимно нагласите на участниците към конфликта и се дефинират техните представи към конфликтната ситуация с възможности за развитие и задодовяване на съвместни интереси; 
- Да се запознаят с основните теоритични предпоставки за възникването на конфликтите в нашия живот и при управлението на груповите процеси, видовете конфликти и факторите, които ги предпоставят;
- Да се запознаят и придобият умения за прилагане на техники в сферата на вербалната и неварбална комуникация  за намеси в конфликтни ситуации и управление на групата;
- Да развият своя  практически инструментариум за намеси в различните модели за мирно решаване на конфликти и най-вече в моделите на преговори, посредничество и помиряване;
- Да се запознаят и изградят план за приложение на съвременни методологии за практическо въвеждане на системи за мирно решаване на конфликти при водене на обучения на възрастни и справяне с трудни ситуации.
 
ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
м. ноември 2014 г. /събота, неделя/ -2 дни, 20 уч. ч.
 
ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 14 човека.
 
ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
-          За участниците от І Модул на обучението за нови треньори – 90 лв.;
-          За новозаписали се участници – 140 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.
 
V. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава изписан дизайн на провеждане на обучение „Водене на преговори и решаване на конфликти” по две различни методологии;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ІІІ-ти МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ:
„УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКАТА НА ГРУПАТА.
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”
м. януари 2015 г., Пловдив


І. ЦЕЛИ :
· Да се повишат способностите на участниците да подготвят успешни обучения като:
Ø оценяват обстановката;
Ø знаят кога да организират и провеждат обучения и кога не;
Ø дефинират ясни желани резултати;
Ø изготвят ефективна програма.
· Да провеждат ефективни обучения като :
Ø ангажират всички;
Ø използват стратегии за решаване на проблемите и за откликване на възникналите
възможности;
Ø изграждат висококачествени решения в групата, постигнати с консенсус.
· Обезпечават изпълнението, като :
Ø оценяват ефективността на обучението;
Ø организират обработената информация;
Ø планират провеждането на решенията на участниците в тренинга в бъдещите обучения.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
м. януари 2015 г. /събота, неделя/ -2 дни, 20 уч. ч.
 
ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 14 човека.
 
ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- За участниците от предходните модули на обучението за нови треньори – студенти и работещи в сферата на образованието - 90 лв.;
- За участници от предходните модули на обучението от сферата на бизнеса - 140 лв;
- За новозаписали се участници – 180 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.

V. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИРСУ
ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

      ІV-ти МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ:
„ПРОБЛЕМИ И ДИЛЕМИ В РАБОТАТА НА ТРЕНЬОРА
м. март 2015 г., Пловдив

    І. ЦЕЛИ:
1. Изясняване противоречивия характер на работата на треньора, на трудностите и проблемите, които този характер поражда.
2. Идентифициране на основните морални проблеми, възникващи в процеса на упражняване на треньорската дейност.
3. Обсъждане на качествата и ценностната система на ефективния треньор.
4. Разработване на морален кодекс на треньора.

   ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
м. март 2015 г. -2 дни, 20 уч. часа.
 
   ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 14 човека.
 
ІV. Теми на семинара:

1. Нашите трудности като водещи:
- Трудности при подготовката на тренинга;
- Трудности при провеждането на тренинга – постигане на целите, следване на програмата
   по време на съвместната работа с групата, дилеми за превенции и интервенции;
- Трудности след приключване на тренинга;
2. Добрият водещ:
- Най-добрият водещ, при когото съм се обучавал - качества, ценности, какво прави.
- Идентифициране на основните роли на треньора.
- Дилеми на треньора в ролите, в които той влиза преди, по време и след обучението

3. Нашата власт /сила/ като треньори:

- Какво ни прави силни /източници на власт/ ?
- Може ли да увеличим или загубим силата си ?
- Може ли да злоупотребим със силата си ?
- Дилеми на водещия, идентифицирани от участниците.
- Треньорът пред себе си и пред другите.

4. Проблеми при двама треньори.

 

5. Моите убеждения като водещ.

 

6. Клетва на треньора.V. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- За участниците от предходните модули на обучението за нови треньори – 90 лв.;
- За новозаписали се участници – 160 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.
VІ. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.
 
Побързайте, местата са ограничени !!!
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------