Обяви за обучения"РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
27 и 28 септември 2015 г.
   В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проекта и "тънкости" в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.  


Цени и условия за участие:
- Цена за участие  - за представители на бизнес организации - 140 лв.; за студенти и представители на образователни институции - 80 лв;
- 10 % отстъпка при заплащане на таксата до 12.09.2015 г.;
- Срок за записване - 24.09.2015 г.
Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;
- Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори.
 
Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура с касов бон.

ИРСУ
ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

ІІІ-ти МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ:
„ФАСИЛИТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА.
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ”
2 - 3 февруари 2013 г., ПловдивІ. ЦЕЛИ :
· Да се повишат способностите на участниците да подготвят успешни обучения като:
Ø оценяват обстановката;
Ø знаят кога да организират и провеждат обучения и кога не;
Ø дефинират ясни желани резултати;
Ø изготвят ефективна програма.
· Да провеждат ефективни обучения като :
Ø ангажират всички;
Ø използват стратегии за решаване на проблемите и за откликване на възникналите
възможности;
Ø изграждат висококачествени решения в групата, постигнати с консенсус.
· Обезпечават изпълнението, като :
  Ø оценяват ефективността на обучението;
Ø организират обработената информация;
Ø планират провеждането на решенията на участниците в тренинга в бъдещите обучения.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

м. февруари 2013 г. /събота, неделя/ -2 дни, 16 уч. ч.
 ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 12 човека.ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
- За участниците от предходните модули на обучението за нови треньори – студенти и работещи в сферата на образованието - 90 лв.;
- За участници от предходните модули на обучението от сферата на бизнеса - 140 лв;
- За новозаписали се участници – 180 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.

V. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.ПРАКТИКУМ

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ”
16 - 17 март 2013г.

     1. Цели на Практикума:
 Овладени нови/допълнителни знания и умения от участниците в практикума за попълване на проектен формуляр по програми на ЕС;
 Изработване на първа чернова на проектни предложения по актуално обявени програми за кандидатстване;
 Изяснени неясни моменти и пречки за разработване на проектопредложенията;
 Изработен и съгласуван план за по-нататъшни действия на подкрепяща се общност от съмишленници в сферата на проектните политики.
2. Методология:
Обучението-практикум включва теоретична и практическа част, като се залага на активноста на участниците. Програмата е структурирана на модули, като след всяка теоретична презентация всеки участник практически реализира в реални формуляри по текущи в момента конкурси за участие с проекти. Участниците попълват в работните формуляри съответната информация – напр. формулиране на цели, обосновка на проекта, описание на дейностите и план-график, остойностяване на дейностите и бюджетиране. Разработването на отделните елементи от проектното предложение се бъде консултира от експертите, водещи обучението.
Други характеристики на методологията са:
 Базиране на опита и досегашните знания на участниците и надграждане върху тях;
 Теорията е само за припомняне и еднозначна интерпретация на инструментариума;
 Практическа работа на участниците и консултантска помощ на място от експертите;
 3. Съдържание на Практикума:
 Основни характеристики на ЕС проектите;
 Обосновка на ЕС проект – проблем, анализи, целеви групи;
 Формулиране на цели на проекта – общи и конкретни;
 Подробно описание на дейностите; 
 Методика за реализация и план график;
 Вътрешен мониторинг и оценка – формиране на индикатори на различни нива;
 Устойчивост и мултипликация; резултати от проекта;
 Бюджет на проекта;
 Публичност и информираност;
 Очаквани резултати/продукти;
 Завършена първа чернова на индивидуални или групови проектни
предложения по актуални обявени програми за кандидатстване;
 Разпределение на задачите за изготвяне на графика за работата по всеки
проект; 
 Списък с данните и документацията, които кандидатите трябва да осигурят
за по-нататъшното разработване на проекта.

   4. Участници в Практикума: 
Групата е в състав от 8 – 10 участника, за създаване на възможности за
индивидуална подкрепа и получаване на конструктивна обратна връзка, както от
експертите, така и от участниците=

5. Време за провеждане:  16 - 17 март 2013г.
/събота – неделя/

16.03.2013г. – От 9.00 до 18.30 часа;
17.03.2013г. – От 9.00 до 15.00 часа

6. Място за провеждане на практикума:
Залите на Център „Образование за демокрация”– Пловдив, ул. „К. Фотинов” 15. Виж карта на офиса във www.centerbg.org

7. Условия за участие и цени:
- За участие в Практикумите с предимство ще бъдат включени участниците от участва.ите в нашите п,едходни обучения на тема „Разработване и управление на проекти”. Таксата за тяхното участие е преференциална и е в размер на 80 лева;
- Размерът на същата такса участие от 80 лв. обявяваме за студенти и представители на общински училища и НПО;
- За представители на корпоративни организации, държавни институции и общини таксата за участие в практикума е от 160 лв.
- Всеки разход в нашите обучения се обосновава с финансово обоснован документ – фактура.
- Участниците в нашите обучения получават удостоверение, сертифицирано от Европейски социален фонд.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ел. поща: center@centerbg.org
WWW.CENTERBG.ORG


---
"РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"

23 - 24 март 2013 г.

Поради високия интерес към нашите обучения в сферата на разработване и управление на проекти от ЕС обявяваме нови дати за последващо обучение

В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проектаи "тънкости" в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.
Цени и условия за участие:
- Цена за участие - 160 лв.;
- При повече от двама участника от една организация - цена Х 120 лв.                   - За студенти и представители на образователни институции - 80 лв;
- Срок за записване - 15.03.2013 г.
Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;
- Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори.
Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При индивидуални участия, разходите се удостоверяват с фактура.
При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор и проформа фактура. След двустранно подписване на договора, удостоверяване на обучението с приемо-предавателен протокол, и списък на участниците ще ви бъде издадена фактура, за извършване на плащането.

Банкова информация:
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България – клон Пловдив
Център „Образование за демокрация”
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG60BPBI79241092659201
Основание за превода: Участие в обучение

www.centerbg.org

ИНСТИТУТ
ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
ИРСУ

откри процедура за набиране на кандидати за подготовка на нови треньори

випуск 2012/2013 г.

Обучението включва 4 модулна теоритично-приложна подготовка и практически упражнения след всеки от модулите:

- І Модул – „Общуване и сензитивност”;
- ІІ Модул - „Управление на малката група”;
- ІІІ Модул - „Консултиране”;
- ІV Модул „Проблеми и дилеми в работата на треньора”.

Добавена стойност:
 • Работи се в малка група /между 8-14 участника/;
 • Във времето между всеки модул участниците работят по индивидуално поставени задачи;
 • Всеки участник има възможност да се включи в реален тренинг или в групово изработване и дизайн и фасилитация на публично събитие;
 • Всеки участник работи под супервизия и получава обратна информация за личностното си развитие;
 • Участниците ползват безплатно литература от Ресурсния център към ИРСУ и EDC и имат възможност да участват в групата за интервизия към организацията;
 • Включване на участниците като треньори в обучителните програми на EDC;
 • Придобиване на лицензирано Удостоверение за обучител от Европейски социален фонд.
Условия за записване в ИРСУ и срокове:
 • Висше образование - минимум бакалавър с успех от дипломата не по-малко от - Добър /4.00/;
 • Добри комуникативни умения;
 • Готовност за работа за общността и нейното развитие;
 • С предимство ще се записват кандидати, владеещи писменно и говоримо повече от един език, извън официалният – български;
 • Срок за подаване на заявки и записване – 20 септември 2012 г.;
 • Начало на обучението – 05.10, 06.10.2012 г. /с първи модул/;
 • Последен модул – до края на м. март 2013 г.;
 • Конкретните дати за ІІ, ІІІ, и ІV модул се договарят съвместно с обучаемите;
 • Всеки от модулите е с продължителност от два дни – през уикендите от 9.00 до 17.30 часа;
 • Официално връчване на Удостоверенията - до средата на м. април 2013 г.
Цени, такси и преференции:
 • За представители на фирми - HR - експерти, тренинг специалисти и др., работещи за развитието на персонала - 4 Модула Х 140 лв. на модул = 560 лв. за цялостната програма;
 • За студенти - магистрати, представители на образователни структури - педагогически съветници, учители и н.т. - 4 Модула Х 90 лв. = 360 лв. за цялостната програма;
 • Таксата може да се изплати еднократно до 20 септември 2012 г., за което ще ползвате отстъпка от 10 %.
 • Таксата може да се изплаща на 4 равни вноски - поотделно - до 7 дни преди последващия модул на обучение.
За повече информация разгледайте внимателно:

Единици са организациите в България и ЕС, които предприемат и провеждат програми за "Обучение на нови треньори"
За Център "Образование за демокрация" и в последствие ИРСУ това вече е шести сезон от подготовката на нови обучители - с резултати - участници, реализирали се в практиката.

Побързайте, местата са ограничени !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ПРАКТИКУМ

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ”
09.06 - 10.06.2012 г.

     1. Цели на Практикума:
Овладени нови/допълнителни знания и умения от участниците в практикума за попълване на проектен формуляр по програми на ЕС;
Изработване на първа чернова на проектни предложения по актуално обявени програми за кандидатстване;
Изяснени неясни моменти и пречки за разработване на проектопредложенията;
 Изработен и съгласуван план за по-нататъшни действия на подкрепяща се общност от съмишленници в сферата на проектните политики.

      2. Методология:
Обучението-практикум включва теоретична и практическа част, като се залага на активноста на участниците. Програмата е структурирана на модули, като след всяка теоретична презентация всеки участник практически реализира в реални формуляри по текущи в момента конкурси за участие с проекти. Участниците попълват в работните формуляри съответната информация – напр. формулиране на цели, обосновка на проекта, описание на дейностите и план-график, остойностяване на дейностите и бюджетиране. Разработването на отделните елементи от проектното предложение се бъде консултира от експертите, водещи обучението.
Други характеристики на методологията са:
Базиране на опита и досегашните знания на участниците и надграждане върху тях;
Теорията е само за припомняне и еднозначна интерпретация на инструментариума;
Практическа работа на участниците и консултантска помощ на място от експертите;

   3. Съдържание на Практикума:
Основни характеристики на ЕС проектите;
Обосновка на ЕС проект – проблем, анализи, целеви групи;
Формулиране на цели на проекта – общи и конкретни;
Подробно описание на дейностите;
Методика за реализация и план график;
Вътрешен мониторинг и оценка – формиране на индикатори на различни нива;
Устойчивост и мултипликация; резултати от проекта;
Бюджет на проекта;
Публичност и информираност;
Очаквани резултати/продукти;
Завършена първа чернова на индивидуални или групови проектни
предложения по актуални обявени програми за кандидатстване;
Разпределение на задачите за изготвяне на графика за работата по всеки
проект;
Списък с данните и документацията, които кандидатите трябва да осигурят
за по-нататъшното разработване на проекта.

   4. Участници в Практикума:
Групата е в състав от 8 – 10 участника, за създаване на възможности за
индивидуална подкрепа и получаване на конструктивна обратна връзка, както от
експертите, така и от участниците=

5. Време за провеждане:  09 – 10 юни 2012 г. /събота – неделя/09.06.2012 – От 9.00 до 18.30 часа;

10.06.2012 – От 9.00 до 15.00 часа


6. Място за провеждане на практикума:
Залите на Център „Образование за демокрация”
– Пловдив, ул. „К. Фотинов” 15. Виж карта на офиса във www.centerbg.org

7. Условия за участие и цени:
- За участие в Практикумите с предимство ще бъдат включени участниците от участва.ите в нашите п,едходни обучения на тема „Разработване и управление на проекти”. Таксата за тяхното участие е преференциална и е в размер на 80 лева;
- Размерът на същата такса участие от 80 лв. обявяваме за студенти и представители на общински училища и НПО;
- За представители на корпоративни организации, държавни институции и общини таксата за участие в практикума е от 160 лв.
- Всеки разход в нашите обучения се обосновава с финансово обоснован документ – фактура.
- Участниците в нашите обучения получават удостоверение, сертифицирано от Европейски социален фонд.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
ел. поща: center@centerbg.org
WWW.CENTERBG.ORG
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------      ІІІ-ти МОДУЛ ОТ ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ ТРЕНЬОРИ:
ФАСИЛИТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА.
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАКРО И МИКРО ДИЗАЙН НА ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ
12 - 13 май 2012 г., Пловдив

І. ЦЕЛИ :
·      Да се повишат способностите на участниците да подготвят успешни обучения като:
Ø  оценяват обстановката;
Ø  знаят кога да организират и провеждат обучения и кога не;
Ø  дефинират ясни желани резултати;
Ø  изготвят ефективна програма.
·      Да провеждат ефективни обучения като :
Ø  ангажират всички;
Ø  използват стратегии за решаване на проблемите и за откликване на възникналите възможности;
Ø  изграждат висококачествени решения в групата, постигнати с консенсус.
·      Обезпечават изпълнението, като :
Ø  оценяват ефективността на обучението;
Ø  организират обработената информация;
Ø  планират провеждането на решенията на участниците в тренинга в бъдещите обучения.

ІІ. ВРЕМЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
12 и 13 май 2012 г. /събота, неделя/ -2 дни, 16 уч. ч.
Начало : 12.05.2012  - 9.00 часа
 Край :     13.05.2012  - 17.00 часа


ІІІ. УЧАСТНИЦИ: Група от 8 – 12 човека.


ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
-          За участниците от предходните модули на обучението за нови треньори – 90 лв.;
-          За новозаписали се участници – 160 лв.
Заб. Разходите се удостоверяват с финансови документи – фактури.

V. ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:
- Всеки от участниците получава папка с материали на хартиен носител и CD с учебни пособия, казуси и игри за групова работа по темата на обучение;
- Всеки участник получава методическо пособие и изписан дизайн по темата на обучението;
- Възможност за осъществяване на контакти и изграждане на мрежа от треньори в страната;
- Успешно завършилите участници получават сертифицирано удостоверение;
- В рамките на таксата са включени и 4 кафе паузи.


Пролетна програма за обучение и квалификация на преподаватели в училища и детски заведения:


Време:
Тема:
Такса за 1 участник
1.
24-25 март
Разработване и управление на образователни проекти
80
2.
09 – 10 април
Развитие на творческото мислене на учениците
76
3.
09 – 10 април
Активната класна стая и управление на класа
76
4.
09 – 10 април
Практикум - Разработване и управление на образователни проекти
80
5.
11 април
Изграждане на мотивационни умения за учене
42
6.
11 април
Профилактика и преодоляване на синдрома на Бърнаут – /синдрома на изпепеляването на учителите/
42
7.
11 април
Изграждане на мотивационни умения за учене
42
8.
11 – 12 април
Изработване на мултимедийни уроци – методология, работа с Power Point
76
9.
11 – 12 април
Образование в демократично гражданство – европейски системи за гражданско образование
76
10.
11 – 12 април
Решаване на конфликти и въвеждане на системи за решаване на конфликти в училище
76

Преференции:
При заявка за провеждане на обучение над обявения график и цялостната Програма за 2012 г. с над 10 преподавателя от едно учебно заведение по обявените теми ще ползвате:
1.      Възможност за съвместно съгласуване продължителността на обученията и цената;
2.      Отстъпка от 10% при над 10 участника от една организация;
3.      Отстъпка от 15% за утвърдените ни партньори - училищата и детските заведения, в които сме провеждали обучения през последните 3 години;
4.      Допълнително имате възможност да изберете обучение съобразно конкретните потребности на вашите преподаватели от годишната ни програма – вижте нашите предложения на адрес:  http://www.centerbg.org/  
       Образователни и квалификационни програми за учители;
Добавена стойност:
1.      Всеки от участниците получава на хартиен и/или електронен носител методики и материали по темата на обучение;
2.      Удостоверение, сертифицирано от Европейски социален фонд – Европейска референтна рамка за обучение на възрастни;
3.      Включване в национална и международна електронна мрежа за актуална информация и взаимодействия със свои колеги.
История и опит: Център „Образование за демокрация” е една от първите организации в страната ни, насочила усилията си към развитието на образованието в България след промените през 1989 г. Ние предлагаме иновативни програми за работа в класната стая, подкрепени до момента от над 12 000 учители. Само през 2011 г. в нашите обучения се довериха и включиха 1362 участника от цялата страна. 


         "РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
24 и 25 март 2012 г.
Поради високия интерес към нашите обучения в сферата на разработване и управление на проекти от ЕС обявяваме нови дати за последващо обучение
   В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проектаи "тънкости" в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.  
Цени и условия за участие:
- Цена за участие  - 160 лв.;
- За студенти и представители на образователни институции - 80 лв;

- 10 % отстъпка при заплащане на таксата преди 17.03.2012 г.;

- Срок за записване - 22.03.2012 г.

Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;
- Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура с касов бон.

ПРАКТИКУМ
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ”

ДАТИ – І ГРУПА – 04 – 05 февруари 2012 г.
ІІ ГРУПА – 11 – 12 февруари 2012 г..

1.      Цели на Практикума:
         Овладени нови/допълнителни знания и умения от участниците в практикума за попълване на проектен формуляр по програми на ЕС;
         Изработване на първа чернова на проектни предложения по актуално обявени програми за кандидатстване;
         Изяснени неясни моменти и пречки за разработване на проектопредложенията;
         Изработен и съгласуван план за по-нататъшни действия на подкрепяща се общност от съмишленници в сферата на проектните политики.

2.      Методология:
Обучението-практикум ще включва теоретична и практическа част, като се залага на активноста на участниците. Програмата е структурирана на модули, като след всяка теоретична презентация ще трябва практически да се реализира в реални формуляри по текущи в момента конкурси за участие с проекти. Участниците ще попълват в работните формуляри съответната информация – напр. формулиране на цели, обосновка на проекта, описание на дейностите и план-график, остойностяване на дейностите и бюджетиране. Разработването на отделните елементи от проектното предложение ще бъде консултирано от експертите, водещи обучението.
Други характеристики на методологията са:
         Базиране на опита и досегашните знания на участниците и надграждане върху тях;
         Теорията е само за припомняне и еднозначна интерпретация на инструментариума;
         Практическа работа на участниците и консултантска помощ на място от експертите;

3.      Съдържание на Практикума:
         Основни характеристики на ЕС проектите;
         Обосновка на ЕС проект – проблем, анализи, целеви групи;
         Формулиране на цели на проекта – общи и конкретни;
         Подробно описание на дейностите;
         Методика за реализация и план график;
         Вътрешен мониторинг и оценка – формиране на индикатори на различни нива;
         Устойчивост и мултипликация; резултати от проекта;
         Бюджет на проекта;
         Публичност и информираност;
         Очаквани резултати/продукти;
         Завършена първа чернова на индивидуални или групови проектни предложения по актуални обявени програми за кандидатстване;
         Разпределение на задачите за изготвяне на графика за работата по всеки проект;
         Списък с данните и документацията, които кандидатите трябва да осигурят за по-нататъшното разработване на проекта.
4.      Участници в Практикума: Всяка група ще бъде в състав от 10 – 12 участника, за създаване на възможности за индивидуална подкрепа и получаване на конструктивна обратна връзка от групата.
5.      Време за провеждане: Поради повишения интерес в съчетание да предоставим качествена обучение пранираме провеждането на практикума да се проведе в две групи като се съобразяваме и с времето на участниците:
І-ва група – 04 – 05 февруари 2012 г. /събота – неделя/
04.02.2012 – От 9.00 до 18.30 часа;
05.02.2012 – От 9.00 до 15.00 часа.
ІІ-ра група – 11 – 12 04 – 05 февруари 2012 г. /събота – неделя/
11.02.2012 – От 9.00 до 18.30 часа;
12.02.2012 – От 9.00 до 15.00 часа.

6.      Място за провеждане на практикума: Залите на Център „Образование за демокрация” – Пловдив, ул. „К. Фотинов” 15. Виж карта на офиса.

7.      Условия за участие и цени:
-          За участие в Практикумите с предимство ще бъдат включени участниците от проведените обучения през м. ноември, декември 2011 г. в курсовете „Разработване и управление на проекти” чрез Grabo.bg. Таксата за тяхното участие е преференциална и е в размер на 80 лева;
-          Размерът на същата такса участие от 80 лв. обявяваме за студенти и представители на общински училища и НПО;
-          За представители на корпоративни организации, държавни институции и общини таксата за участие в практикума е от 160 лв.
-          Всеки разход в нашите обучения се обосновава с финансово обоснован документ – фактура.
-          Участниците в нашите обучения получават удостоверение, сертифицирано от Европейски социален фонд.

-          За І-ва група Практикум – 04-05 февруари 2012 г. на адрес –  center@centerbg.org;
-          За ІІ-ра група Практикум – 11-12 февруари 2012 г. на адрес – center@centerbg.org   
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ел. поща: center@centerbg.org
WWW.CENTERBG.ORG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
19 и 20 ноември 2011 г.
Поради високия интерес към нашите обучения в сферата на разработване и управление на проекти от ЕС обявяваме нови дати за последващо обучение

   В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проектаи "тънкости" в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.  Цени и условия за участие:
- Цена за участие  - 140 лв.;
- За студенти и представители на образователни институции - 80 лв;

- 10 % отстъпка при заплащане на таксата преди 14.11.2011 г.;

- Срок за записване - 17.11.2011 г.

Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;
- Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура с касов бон.


  
ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ ОТ ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
/ЕСЕН - ЗИМА 2011 г./

На 07 октомври Център "Образование за демокрация" официално разпространи новият си Каталог с програмите си за квалификация и обучение на преподаватели и възпитатели в детските градини, училищата в Пловдив, Пловдивска област и страната-есен, зима-2011 г.
Гарантираме ви качество, утвърдено в нашата над 20 годишна практика в образователната система.
Не се притеснявайте по всяко време да осъществите контакти с нас!
Истински сме загрижени за подкрепа на образованието и развитието на децата и младите хора.                                                         
"ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ"
01.10, 02.10. 2011 г. и 08.10, 09.10.2011 г. 

Предлагаме Ви двумодулно обучение, апробирано и доказало ефективността си в света и страната ни.
Обучителната програма е разработена въз основа на последните програми на САЩ и Европа, свързани с изграждането на съвременните лидери.
При желание на всеки от Вас, можете да се включите и активно да участвате в само един от двата модула, спрямо цялостната програма и индивидуалните Ви потребности:
-          Първи модул – „Лидерство” – 01.10, 02.10.2011 г.;
-          Втори модул -  „Развитие на лидерски умения” – 08.10, 09.10.2011 г.
Цени и условия за участие:
- Цена за участие в двата модула - 240 лв. за представители на бизнес организации; 140 лв. за студенти и представители на образователни институции;
- Всеки ползва 10 % отстъпка при еднократно заплащане на таксата;
- При заявено участие само в един от двата модула, цената е наполовина при същите условия.
- Срок за записване - 29.09.2011 г.
Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги, наши и чужди авторски методики и системи за самообучение и развитие по темата;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с лидери в съответната област на експертиза от България и ЕС;
- Всеки участник ползва в таксата си 8 кафе паузи за двата модула на обучение и възможности за развитието на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при  желание от ваша страна ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни. Ние сме открити за диалог и сътрудничество!
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура с касов бон.
"РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ"
15 и 16 октомври 2011 г.

   В това обучение ще получите информация и познания за типове европейски програми; възможности за финансиране на проекти от междуправителствени програми; програми от САЩ и др. Ще придобиете практически умения за изграждане на логическия модел на проекта и "тънкости" в попълването на проектния формуляр. Разработване на проектния бюджет, задължителните приложения. Добри и лоши практики при управлението на проекта.  


Цени и условия за участие:
- Цена за участие  - за представители на бизнес организации - 140 лв.; за студенти и представители на образователни институции - 80 лв;
- 10 % отстъпка при заплащане на таксата до 30.09.2011 г.;
- Срок за записване - 12.10.2011 г.
Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с информация за европейски програми и практическо пособие за разработване на проекти, системи за самообучение и развитие по темата;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с организации и институции от България и ЕС за развитие на партньрски проекти;
- Всеки участник ползва в таксата си 4 кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от своя и другите сектори.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание от страна на една организация ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка организация в страната ни.
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от една организация предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура с касов бон.НОВО !!! 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Използвайте новата есенна ваканция за квалификацията на преподавателите в училищата!
В квалификационните обучения за преподаватели на Център "Образование за демокрация" са взези участие вече над 8000 учители от България, и стотици от Европа и света.
      Ние предлагаме семинари, тренинг и обучение, съобразени с последните тенденции за изграждане на модерната образователна система на страната ни с удостоверения и сертификати, признати в ЕС. 
ГРАФИК

Тема на обучението
Дата
Времетраене
Такса за участник
1.
„Здравно образование”
20 октомври
4 уч. ч. - от 14.00 ч.
24 лв.

2.
„Техники за мотивиране на учениците”
27 октомври
4 уч. ч. - от 14.00 ч.
24 лв.

3.
„Инструментариум на съвременния учител”
29 октомври
8 уч. ч. – от 9.00 до 16.30 часа
42 лв.


4.
„Презентационни умения – основни техники за презентиране на уроци и въвличане на обществеността в работата на училището”
29 октомври
8 уч. ч. – от 9.00 до 16.30 часа
42 лв.
5.
„Тестове в началното образование”
29 октомври
8 уч. ч. – от 9.00 до 16.30 часа
42 лв.


6.
„Работа с деца и ученици с агресивно поведение и решаване на конфликти”
29 и 30 октомври
16 уч. ч. – от 9.00 до 16.30 часа
76 лв.


7.
„Гражданско образование – обучение в демократично гражданство – съдържание и методика на преподаване”
29 и 30 октомври
16 уч. ч. – от 9.00 до 16.30 часа
76 лв.


8.
„Водене на работни срещи и съвещания”
29 и 30 октомври
16 уч. ч. – от 9.00 до 16.30 часа
76 лв.
9.
„Активната класна стая”
31 октомври
8 уч. ч. – от 9.00 до 16.30 часа
42 лв.


Отстъпки и преференции:

- При постъпила заявка от над 10 преподавателя от едно учебно заведение по конкретна тема за квалификация, ние ще Ви направим отстъпка в таксите за участниците от 10 %;
- При същите условия и 10% отспъпка можем да проведем обучението и на място във Вашето училище.

Срок за записване и приемане на заявки за участие: 19 октомври 2011 г. 

Добавена стойност:
- Всеки от участниците получава на хартиен и електронен носител книги с авторски и преведени методики, системи за самообучение и развитие по темата на участие;
- При заявено лично желание се включва в ресурсна база данни за взаимодействия с водещи преподаватели от България и ЕС за бъдещи индивидуални контакти и личностно развитие в подкрепа на учебното заведение;
- Всеки участник ползва в таксата си кафе паузи и възможности за конкакти на професионалните си взаимодействия с колеги от други училища.

Място на провеждане. Обученията се провеждат в залата на нашия офис, но при предварителна заявка и желание за участие на над 10 преподавателя от едно училище, ние можем да осигурим обучителите си на място – във всяка образователна организация в страната ни.
Удостоверения и сертификати. Нашите обучения са лицензирани от Европейската референтна рамка за развитие на ключови компетентности. Участниците в тях получават удостоверение, което се признава от всички държави членки на Европейската общност.
Административно осигуряване и отчетност. При групово участие от едно училище предварително ще ви предоставим типов проекто-договор с програма на избраното от вас обучение. Изплащането на таксите ще извършите след представяне на приемо-предавателен протокол, списък на участниците и фактура с касов бон.


Използвайте новата есенна ваканция за квалификацията на преподавателите в училищата!