събота, 29 октомври 2011 г.

Логистика при провеждането на обучения за възрастни - част 1

         Логистиката за провеждането на семинар, конференция, трениг, работна среща включва всички елементи от цялостния процес от подготовката и изпращане на покани, информирането и въвличането на широката общественост, изработването на материали, осигуряването на техника, наемане на зали, осигураване кафе-паузи, на нощувки, храна и т.н.
Покани за участниците
            Препоръчително е участниците да бъдат уведомени писмено, като в поканата се включва задължително темата, продължителността, началото, и краят, мястото на провеждане,процедури по регистриране на участниците, дневния ред, как да се стигне до мястото, за чия сметка са разноските.
Включва- отопление, вода, зали дали са подходящи за работа- местят ли се столовете, какви са и размерите , добре ли е озвучена, възможности за симулантен превод, пресцентър, разположение на местата, техника-видео , телевизор, шрайброетор, мултимедия, храна, къде се намира мястото, състояние на легловата база, как се пътува до мястото. Всички тези въпроси трябва да получат отговор поне две седмици преди провеждането. При наличието на проблем, които може да окаже отрицателно въздействие е нужно да го обсъдите с екипа, ангажиран с осъществяването.
Така ще сте сигурен, че всички участници са уведомени за мястото и датата един месец по рано; разполагат с програмата и подробности за пътуването , настаняването две седмици по рано
Добре е да използвате общодостъпни бази или зали, за които имате информация от ваши познати и т.н.

Работни срещи

Всяка работна среща трябва да има план за провеждане. Особено важно е да изясните на участниците какви  са вашите цели предварително или в началото на срещата. Ако имате скрити цели, които не са договорени, можете да поставите под опасност цялата среща.
            План за провеждане включва освен целите, дневен ред с ранжирани точките по степен на важност, начините за набиране на информация, времетраене на всеки етап от дневния ред, определяне на отговорник и срок на изпълнение.
Разпределение на ролите на фасилитатора и протоколчика ще гарантира успеха на работната среща.

сряда, 26 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 3

Идентифициране на  работните проблеми, свързани с тренинга.
            Тук можете да съберете  работни материали или други данни, които да бъдат използвани в програмата за обучение, съобразно идентифицираните проблеми. Например: За “урок” по планиране можете да поискате участниците да подготвят примерен план или определен управленски проблем; При “урок” за работа със средствата за масова информация - статии във вестници или списания, снимки, реклами и др. При провеждане на обученията участниците да подготвят и изпратят резюмета по обсъжданата тема, да се запознаят със статистически данни и др.
Предварителна работа не се препоръчва ако:
·                 Групата от участници е изключително заета и  няма достатъчно време участниците да наберат необходимите им материали за завършването на поставените задачи;
·                 Не сте предвидели достатъчно време за набиране на материалите ;
·                 Групата не притежава определено образователно ниво, което ще затрудни изпълнението на изискванията на предварителната работа.

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 2

  Екип

             Екипът, които ще проведе обучението трябва да разпредели задачите и отговорностите, дизайна и разпределението на функциите, заплащането. Неотменима част е и подготовката на материалите, написването на отчетите. Това е гаранция за успешното провеждане на тренинга или друга форма за обучение. Обсъжданията на екипа преди всяко обучение, а след приключване за деня – анализ на работата.          

Приспособяване в процеса на работа
Това е допълнителен и необходим аспект  при определянето на потребностите и правене на промени с практична цел по време на  програмата. За това, може би е желателно да отделяте последния половин час от всеки ден, за да се срещате с участниците в програмата и да разберете дали тя отговаря и до каква степен на потребностите им или дали не са възникнали нови потребности в резултат на обучението. Разбира се, не всички потребности могат да доведет до изменение в програмата. Но поне до известна степен те могат да я променят, тъй като новопостъпилата информация от участниците трябва да се вземе под внимание и да се направят някои проеобразувания в програмата.

            Екипът интерпретира и данните, събрани от подготвителната работа. Те могат да бъдат доуточнени с по широк кръг специалисти или супервайзерите, които спонсорират обучението. Така бихте избегнали например ниската посещаемост или активност на участнците, поради разминаване на очакванията им и целите на обучението.

            Материали за участниците
Индивидуалните материали за участниците трябва да са подготвени и предадени на обучителите поне три дни по рано и да са налице в началото на майсторския клас.

Предварителната работа:
практически насоки
·         Дайте писмено обяснение на причината за даването и. Запомнете, че участниците, особено заетите, може да се възпротивят на идеята да изпълняват задачи извън ситуациите, които създавате по време на майсторския клас. Всъщност, някои участници могат дори да откажат да посещават програмата от уроци в майсторските класове. Нека това да не ви тревожи.
·         При възможност се срещнете с част от поканените ли желаещи да участват в групата, за да им обясните задачата, поставена за предварителна работа.
  * Задайте задачите кратко и ясно.
·                  Дайте ясни инструкции /писмено;
·                  На практика улеснете изпълнението на заданието като раздадете опростени формуляри или листове.

събота, 15 октомври 2011 г.

Етапи при подготовката на обучения въз основа на придобит опит - част 1

 

Поставяне на поръчка

     Поръчката може да дойде от различни източници – от ръководството на самата образователна институция, от финансираща институция, посредник, краен потребител и др. Важно е да договорите поръчката и да разработите критерии за оценка както на потребностите, така и на крейния резултата /Запознайте се с материала за мониторинг и оценка /.

Договаряне

      Този процес включва определяне на целите, задачите, формата, участниците, цената, материали, храна и нощувка на участниците /ако заявката е обучението да се проведе извън града/, зали, техническо оборудване и др. Договарянето се провежда в един, два или поредица от разговори, докато се уточнят всички елементи. /При различните типове може да се изброят и конкретните елементи/.

Определяне на потребността
     Индивидуални интервюта. Контактите се осъществяват с участниците или техните ръководители. Информацията цели да се осведомите за  настоящите проблеми, трудности, слабости и възможни очаквани /бъдещи/ потребности.
Групови интервюта. Малки групи от по 4 до 10 участника могат да бъдат интервюирани групово с цел да се запознаете с техните проблеми. Този метод спестява време за взаимодействието в групата, което може да доведе до споделянето и запознаването с допълнителни данни и информация. Същиге не могат да бъдат получени при индивидуалният подход. А също така като се запознаете с участниците в групата преди да е започнала програмата, Вие можете да започнете да ги опознавате, а групата за започне да изгражда своята собствена идентичност.
Проучвателни процедури. Когато в курса са включени голям брой участници, данните могат да бъдат събрани чрез различни форми на проучване или чрез въпросници.

петък, 7 октомври 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 5

Резюме на най-важното от изписаните материали от предходните 4 части за развитие на умения в обученията въз основа на придобит опит може да включи:

    1..   Ученето по интерактивен метод, което включва в себе си знания и опит, придобити както от предварително структурирани, така и от напълно спонтанно развити дейности, заангажира групата  и отделният й член в еднаква степен, за да бъдат достигнати сферите на знанията и емоциите. Също така този вид учебна дейност подчертава индивидуалността на участника по начин, по който обучителят едва ли би могъл да го направи.

2.   При съставянето и планирането на дадена дейност, свързана с гореописания метод на обучение, обучителят трябва да обмисли внимателно какви са очакванията на участниците по отношение на това доколко те трябва да са замесени в съответните процеси; времетраенето на самото преживяване; доколко уменията му на водещ са използваеми и адекватни в съотвентата ситуация; дали хората в групата са присъствали и преди на тренинги, както и тяхното сближаване помежду им; броя на членовете в групата; екипът от треньори; необходимо ли е използването на някакви допълнителни материали, техника и пр.

3.   Принципите на обучение чрез непосредствен опит включват следното: непрекъсната активност от страна на участниците; динамичност на процесите; отделните дейности при своята реализация да бъдат подредени в логическа последователност; проявите на загриженост от страна на водещия трябва да бъдат в границите на допустимото; внимателно подбиране и отстраняване на фактологическия материал, който е в повече и не може да бъде възприет от членовете на групата; анализ на отделните елементи на тренинга, които са вече преподадени; участие на доброволни начала и само в случай на крайна необходимост да се извърши реорганизация коригиране на програмата.

4.  "Игричките" могат да доставят забавление, интерес, новаторска ориентация, методи и подходи за това как се решават проблеми. По важното е те да заангажират участници в извършването на отделните процеси и най-вече да служат за средство за дискусия и анализи.

5.   При подготовката на такъв тип обучение на конкретна тема, би било добре да обсъдите програмата си с Ваши колеги, ако това може да Ви бъде от полза.

6.   Анализът, който представлява своего рода “отплата” на такъв тип учебен процес, се отнася най-вече до това какво точно ще бъде анализирано /обсъждано, дискутирано/ у кого и под каква форма ще бъде съхранявана информацията, получена от него; ролята на треньора и връзката фактите и изводите /информацията, получена от анализа/ с реалния свят.

сряда, 5 октомври 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 4


Обикновено ние смятаме, че анализирането или даването на обратна връзка/информация се прави след края на обучението. Но както Савасайлъм Тагарян предлага, този подход наистина може да ни бъде от помощ, ако по време на курса обратната информация се дава и на следните места: 
                                                
- Преди да започне изпълнението на дейността, свързана с някакво прижевяване, помолете участниците да се върнат назад във времето и да помислят върху преживяванията си и кои от тях са останали трайно в паметта им / т.е. кои са значими за тях/. Това дава възможност за относително самопознание, като се използва за основа ранно придобития опит:
                                                          
- По време на самото изпълнение. Ако дадената дейност е твърде продължителна е добре да осигурите някаква “опорна точка”, за да се изясни добре какво става.
           
- Даване на обратна информация поради спешност. Ако обстановката е твърде напрегната поради една или друга причина, спрете. Това може да се дължи на неправилно изтълкувани инструкции, отделните малки групи /ако има разбира се такава/ да са неприятелски настроени една към друга, хората да се чувстват некомфортно по време на самата дейност и т.н. Чрез въвеждането на обратна информация в този случай, могат да се изяснят причините за трудностите или напрежението, след което нещата отново де приемат нормалния си вид.
                       
- Отменяне. Понякога може да бъде по-добре да се отстрани традиционното даване на обратна информация /всеки дава и получава такава/. Това може да стане в случай, че хората имат нужда да се “поохладят”, да направят кратка почивка, да обядват. В този смисъл, последно направеният анализ, също може да изиграе ефективно своята роля. В някои случаи дори е препоръчитлно даването на обратна информация да бъде оставено за следващия ден, като по този начин участниците биха имали значително по-безпристрастен поглед върху  дейностите от предишния ден.    

И накрая. Ако Вие не се стремите да придавате тържественост на процеса или да формализирате даването на обратна информация, участниците ще извършват тези дейности по свой собствен, оригинален начин. И разбира се твърде вероятно е това да бъде направено от тях така, както Вие като обучител най-малко сте очаквали.