Консултиране

ПРЕДЛАГАМЕ НА СВОИТЕ ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ ПОДКРЕПА НА ОСНОВАТА ВЗАИМНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ ЗА:
  • РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ;
  • МОДЕРНИ ПОДХОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ГРУПОВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - INTERACTION;
  • ПОДКРЕПА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ;
  • ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА, ИЗПАДНАЛИ В ТРУДНИ СИТУАЦИИ.
РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

В Център „Образование за демокрация” работи екип от експерти, специалисти и консултанти със 17 годишна история/опит в разработването на над 300 финансирани проекта.

Нашите консултанти са готови по всяко време да ви подкрепят в:
  • Разработване на вашата проектна идея;
  • Консултативна помощ в управлението и изпълнението на проекта;
  • Окончателно приключване на проекта,
  • Комплексно обслужване при изработване на съдържателни и финансови отчети и осигуряване на независим финансов одит;
  • Включването ви в Европейски мрежи и разширяване на възможностите ви за развитие на бъдещата ви проектна политика.
НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС !
ГРУПИ ЗА СОБСТВЕН ОПИТ
Групата за собствен опит дава на участниците възможност да опознаят себе си, да експериментират с поведенчески модели и да срещнат различни гледни точки. Участниците имат възможност да наблюдават и създават груповия процес. Групата им помага да усетят силните си страни и да открият къде са конфликтните им потенциали. Участниците разбират повече за личностовата си и професионална идентичност. В групата се работи с прийоми от арт-терапията, гещалт-терапията и позитивната психотерапия.
Групата е предназначена за всички, които са с грижа за личностното си развитие.
Срещите на групата се провеждат веднъж седмично.
НАЧАЛО НА НОВАТА ГОДИНА НА ГРУПИТЕ – М. НОЕМВРИ 2011 г. 
ГРУПА ЗА ИНТЕРВИЗИЯ
Групата включва работещи специалисти – треньори и консултанти. Интервизията стимулира и подкрепя специалистите в тяхното израстване и професионална компетентност. Разглеждат се актуални ситуации по време на тренинга или консултативната подкрепа, като се осигурява интензивна обратна връзка от останалите участници в устойчива и сигурна работна среда. В интервизията целта е балансът между конструктивна подкрепа и методическа помощ. Основното предназначение на интервизията е да осигури разширяване на перспективата за работа с клиентите и оптимизиране на контактите с тях. Срещите се провеждат всеки първи вторник от месеца от 17.45 часа в офиса на Център „Образование за демокрация” и са открити за участие от всички треньори и консултанти.

ОЧАКВАМЕ НОВИ КОЛЕГИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НАС !
ГРУПОВА ТЕРАПИЯ
Общуването в група е естествен и терапевтичен катализатор за междуличностно учене и взаимоотношения. Това е начин за самоизразяване и самоизследване в колективна среда. Комуникацията в група е преживяване и двустранна възможност да разбереш себе си чрез другите, да взаимодействаш и получаваш различни гледни точки по проблемите. Групата е структура, ориентирана към отношения и субективня опит. Тя създава среда, в която личността се чувства в безопасност. Ръководителят на групата и членовете имат възможност да помогнат на участниците да осъзнаят как влияят на средата си, как реагират на нейните стимули и в каква степен са повлияни от нея.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ! ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

Срещите се провеждат всеки четвъртък на седмицата.
ГРУПИ ЗА РОДИТЕЛИ
Групите за родители целят да съберат родители на деца с един и същи проблем (например деца с хиперактивен синдром, деца със суицидно поведение, родители в процес на развод и т.н.). Групата подпомага родителите в съвместните им решения и действия, като ги солидаризира чрез споделянето на общи проблеми. В нейния формат всеки може да изкаже своите мисли, притеснения и начините за справяне, като получи ефективна обратна връзка от останалите. По този начин родителите не се усещат самотни и безпомощни в търсенето на изход от конфликтите си. Групата осъществява своите срещи всеки понеделник на седмицата.

ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ НА ФИРМИ И КОРПОРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Изработване на индивидуален профил
Можете да измерите личния си потенциал, този на  ваши ключови служители или на служители, които искате да развивате.
Анализът на индивидуалния профил дава информация за начина на мислене на личността в организационен аспект по отношение на: Способност за планиране; Поставяне на цели; Иизпълнение на задачите; Приключване на сроковете; поемане на отговорност; Делегиране на права и задължения; поемане на разумни рискове; Проактивност; отношение към правилата и процедурите; Справяне с проблеми; Намиране на решения; Способност за коопериране; Възможности за работа в екип; Разрешаване на конфликти; Устойчивост на стрес.
Ползи—Резултатите от анализа можете да използвате: Да начертаете ясни цели  за лично усъвършенстване; Като инструмент при подбор; Като инструмент на текущо или ежегодно оценяване Във всички случаи на кариерно развитие; Искате да повишите ваши служители и/или да ги обвържете с по-големи отговорности; Желаете да развивате дългосрочно ваши ключови служители и имате нужда от определяне на настоящото състояние, план за промяна и последващо обучение, наставничество или коучинг.
2. Изработване на групов профил
Чрез групов профил можете да получите обективна и задълбочена информация за ефективността на груповата  работа във вашата организация: Как хората в екипа решават проблеми; Как взимат решения.
Можем да измерим екипното взаимодействие в 2 насоки:
Ориентираност на екипа към задачите—Как членовете на вашия екип:
Анализират проблеми; Поставят цели; Разглеждат алтернативи; Обсъждат последствията.
Ориентация на екипа към междуличностно общуванеКак членовете на вашия екип: Общуват помежду си; Приемат различни гледни точки; Подкрепят чужди идеи; Проявяват съпричастност; Решават конфликти;х Постигат консенсус
Ползи: Да разполагате с обективна оценка на стила на работа на екипа;
Анализ на качеството на на решенията на екипа; Откриване на причините за неефективността в екипа; Определяне на специфичните нужди от обучение на екипа; Изготвяне на план за индивидуално и екипно развитие.
3. Изработване на организационен профил
Можем да изготвим организационен профил на вашата организация или нейни структурни звена по отношение на:
Очакванията на ръководството от хората в организацията към: Поставянето на цели; Планирането на работата; Изпълнението на задачите; Поемането на отговорности; Взимането на решения; Признаването на грешки: Екипното взаимодействие; Обслужването на клиентите
Как тези очаквания се отразяват  на хората от организацията по отношение на: Споделянето на организационните ценности; Приемане на организационните цели; Яснотата на ролите; Споделянето на отговорности; Лидерството; Мотивацията; Сътрудничеството; Предаването на знания; Ангажираността; Обслужването на клиенти и партньори
Ползи от организационната диагностика:
Резултатите се използват за преглед и оценка на съществуващите системи за управление на човешките ресурси в организацията или утвърждаване на: Подбор; Въвеждане; Обучение; Проектиране на работата; Оценка на изпълнението; Заплащане; Допълнителни стимули; Кариерно развитие; Управление на текучеството.
Изясняване на проблемите и причините им за: Взимане на противоречиви решения; Повратни действия; Неустойчив пазарен успех; Неспособност за задържане на клиентите; Засилено текучество; Слаба мотивация на служителите и липса на ангажираност; Липса на доверие в ръководството.
Чрез организационната диагностика постигате: Ясна визия и цели; Приемане на целите на всички нива; Лидерство в мениджмънта; Работещи комуникационни канали; Ефективни екипи; Участие и ангажираност на персонала; Удовлетворени клиенти; Лоялни партньори.
КОНСУЛТИРАНЕ
ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ
КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА
С ПРОБЛЕМИ В УМСТВЕНОТО И ФИЗИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ
КОНСУЛТАЦИИ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
(депресия,тревожност,раздяла с партньор,развод,
смърт на партньор или член от семейството,
загуба на работа)
КРАТКОСРОЧНА ТЕРАПИЯ
ИНСАЙТИНГ
МУЗИКО И АРТ ТЕРАПИЯ
ТЪРСИТЕ РЕШЕНИЕ?
Конкуренцията не спи и ви притиска от всякъде?
Гоните срокове,часове и дати се смесват в главата ви?
Несигурен сте,
 Имате нужда да поработите върху своето самочувствие?
Имате повече врагове, отколкото приятели?
Имате плахо и затворено дете?
Имате нужда от час-два за себе си:
Да поговорите с някого; Да послушате музика; Да размажете с пръсти
лошото настроение върху белия лист; Да се посмеете и да потърсите и други варианти
ЕЛАТЕ ПРИ НАС!