сряда, 24 август 2011 г.

Модели в преподаването

         
   Моделите на преподаване в случая са определени “минитеории”, които възпроизвеждат номотетични (обобщени), съществени за преподаването негови ценни и полезни елементи, стандарти за копиране и създаване на цялостни структури на това събитие или поредица от събития.

          
  Почти навсякъде в специализираната литература се описват следните модели на преподаване, някои от които се повтарят в дадените подреждания като с преплитане на стратегии и методи:


-        информационно – процесуален (когнитивен);
-        личностно–недирективен (хуманистични – роджериански) ;
-        социално–интерактивен;
-        поведенчески (бихейвиорален);
или;
-        директно-инструктивен (Joyse, B., M. Weil, E. Calchoun, 2004);
-        трансакционен (интерактивен, на взаимодействие);
     или;
-        top-down – от началото към върха по определени етапи;
-        душевно “акуширане”;
-        директно преподаване;
-        социално-интерактивен;
-        съгласие за дялово участие в обучението;
-        проблемно центриране (“вдигане от дъното”);
-        радикално конструктивистки;
-        проектно базиран;
или;
-        активно базиран (инструктивен);
-        интерактивен;
-        преподаване чрез модели;
-        виртуално преподаване;
-        “равно участие” (на ученици и учител);
-        въпросно-диалогично базиран;
-        екипен (групов);
-        конструктивистки;
-        технологичен;

В т. нар. “индекси на университета “Бъркли” за преподаването” се предлагат следните модели:
-        директно преподаване;
-        “майсторско’ учене;
-        симулации;
-        писани текстове;
-        програмирани текстове;
-        групово (кооперирано учене);
-        дискусии;
-        синектика;
-        недирективно преподаване;

            Моделът на директно преподаване включва:
1.      Дефиниране на конкретните цели.
2.      Очертаване на исканите стандарти.
3.      Предявяване на очакванията на учителя.
4.      Преподаване чрез въвеждане, моделиране и проверка за разбиране на съдържанието.
5.      Ръководена дискусия и практика.
6.      Прекратяване на дебатите.
7.      Самостоятелна практика.

Няма коментари:

Публикуване на коментар