четвъртък, 19 юли 2012 г.

Инструменти за учене - част 2 - Основни схеми за композиция на инструмента

Учените, занимаващи се с изучаването на човешкото поведение използват в своята работа множество инструменти. Без съмнение Вие сте чували за такива семантично диференцирани оценъчни инструменти, скалата на Ликърт за “определяне и измерване” на мнението, избирателната техника, кръгови рейтинги, заедно с много други помощни средства, инвентари, въпросници, скали, тестове и пр. Но въпреки прицизната терминология при всеки инструмент, нашият интерес към тях в качеството ни на обучители се изразява в това просто да съберем необходимата ни информация и факти за оценка /диагноза/, както на отделни хора, така и на цялата група, на организационни възгледи и поведение. В по-тесен смисъл, инструментите - нека да ги наречем “инструменти”, могат да бъдат полезни на обучителите при тяхното използване главно в две напревления: даване на обратна информация и собствена информация /самопознание, самонаблюдение и пр./.
Даване на обратна информация.
Това са такива видове инструменти, използващи се от самите участници за събиране на информация и факти за поведението и възгледите на околните. Тези, които събират информацията обикновено се наричат наблюдатели. Тяхната задача се изразява в това да съобщят на “учащите се” фактологическия материал, което ще им помогне да набележат основните моменти при даването съответно на позитивна и негативна обратна информация. Учащите въоръжени с достатъчно количество информация, която по принцип те не могат да осъзнаят, сега се намират в такава позиция, която им позволява да премахнат негативните черти от своя характер или погрешни становища, които преди това са поддържали. Приема се, че всяко изменение от този род, носи смисъл за обучавания /дадената обратна информация е приемлива за него/ и че фактите, които са получени се намират изцяло под контрола на съответния участник, за когото се отнасят, така че евентуалната промяна в неговото поведение например да бъде реално постижима. Например ако обучавания /учащия се/ е твърде сериозен човек, в дадената му обратна информация ще присъстват много малко факти, изтъкващи неговата проява на хумор. И обратна - човекът, който се стреми винаги да “запълни” наличното време в групата /”монополизира го”/, може да прецени, че обратната информация, дадена в предходния случай на него би му била от голяма полза.
Собствена информация /Нарича се още самоописание или самооценка/. Това са такива факти и материали, които предоставят информация на съответната личност за нейното поведение на работното място или за конкретни възгледи, поддържани от самата нея, ценности, характерни нейни черти, възприятия и т.н. Типичните способи за получаване на “собствена информация” са свързани с това какъв стил на лидерство проявява дадена личност или какви са нейните умения като парламентьор, мениджър, комуникатор, мотиватор, треньор, пленер, търговец или доколко умее да поема рискове, а също така и за качеството й на клиент.
            Въпреки, че споменатите способи очевидно могат да бъдат използвани за определяне и оценка на резултати от обучението “преди или след”, т.е. преди започването или след завършването му, ние се интересуваме от тези методи преди всичко от тези инструменти по време на самия тренинг. Казано накратко, тяхната функция е да стимулират и провокират желание за самопознание от страна на участника по отношение на някои негови позиции или поведение в конкретна ситуация, което в крайна сметка да доведе до някакви промени в положителен аспект.

Няма коментари:

Публикуване на коментар