петък, 7 октомври 2011 г.

Умения за анализиране в обучение въз основа на придобит опит - част 5

Резюме на най-важното от изписаните материали от предходните 4 части за развитие на умения в обученията въз основа на придобит опит може да включи:

    1..   Ученето по интерактивен метод, което включва в себе си знания и опит, придобити както от предварително структурирани, така и от напълно спонтанно развити дейности, заангажира групата  и отделният й член в еднаква степен, за да бъдат достигнати сферите на знанията и емоциите. Също така този вид учебна дейност подчертава индивидуалността на участника по начин, по който обучителят едва ли би могъл да го направи.

2.   При съставянето и планирането на дадена дейност, свързана с гореописания метод на обучение, обучителят трябва да обмисли внимателно какви са очакванията на участниците по отношение на това доколко те трябва да са замесени в съответните процеси; времетраенето на самото преживяване; доколко уменията му на водещ са използваеми и адекватни в съотвентата ситуация; дали хората в групата са присъствали и преди на тренинги, както и тяхното сближаване помежду им; броя на членовете в групата; екипът от треньори; необходимо ли е използването на някакви допълнителни материали, техника и пр.

3.   Принципите на обучение чрез непосредствен опит включват следното: непрекъсната активност от страна на участниците; динамичност на процесите; отделните дейности при своята реализация да бъдат подредени в логическа последователност; проявите на загриженост от страна на водещия трябва да бъдат в границите на допустимото; внимателно подбиране и отстраняване на фактологическия материал, който е в повече и не може да бъде възприет от членовете на групата; анализ на отделните елементи на тренинга, които са вече преподадени; участие на доброволни начала и само в случай на крайна необходимост да се извърши реорганизация коригиране на програмата.

4.  "Игричките" могат да доставят забавление, интерес, новаторска ориентация, методи и подходи за това как се решават проблеми. По важното е те да заангажират участници в извършването на отделните процеси и най-вече да служат за средство за дискусия и анализи.

5.   При подготовката на такъв тип обучение на конкретна тема, би било добре да обсъдите програмата си с Ваши колеги, ако това може да Ви бъде от полза.

6.   Анализът, който представлява своего рода “отплата” на такъв тип учебен процес, се отнася най-вече до това какво точно ще бъде анализирано /обсъждано, дискутирано/ у кого и под каква форма ще бъде съхранявана информацията, получена от него; ролята на треньора и връзката фактите и изводите /информацията, получена от анализа/ с реалния свят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар