сряда, 31 август 2011 г.

Компоненти на преподаването

Компонентите на преподаването могат да се обособят в 3 пределно широки групи.

      Първа група са управленско-регулиращи компоненти. Към тях могат да се причислят: външно мотивиращ ученето, целеопределящ и целеполагащ, тематично центриращ, стимулиращ, организиращ, регулиращ (собствената дейност и дейността на учениците).

      Втората група са процесуални компоненти: интелектуално-познавателен, социално-познавателен, емоционално-познавателен, емоционално-експресивен, информационно-комуникативен, изследователско-творчески, формиращо-моделиращ, практикоприложен,  възпитателно-индуциращ, метакогнитивен, рефлексивен.

      Третата група компоненти са резултативни: контролно-оценъчен, диагностичен, прогностичен.

Четвъртите компоненти са формално (административно) репрезентативни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар