сряда, 7 септември 2011 г.

Техники - инструменти за преподаване - част 2

Предлагаме Ви една алтернативна класификация на техниките за преподаване. Тя не е световно утвърдена, но може да предизвика сериозна дискусия след специалистите:

Класифицирането на техниките на преподаване може да се извърши по таксономични равнища, по групите методи на обучение или по компонентните на структурата на преподаване. Тук то се извършва по третия признак.

                         I.      Управленско-регулативни техники:
-          Инструктиране.
-          Даване на собствени предложения.
-          Предразполагане към предположения и идеи на учениците.
-          Директно разпореждане.
-          Делово разпореждане.
-          Групово или класно вземане на решение.
-          Търсене на консенсус.
-          Присъединяване към учениците.
-          Несъгласие.
-          Възлагане.
-          Пряка или косвена аргументация.
-          Представяне на мнения.
-          Убеждаваща комуникация.
-          Целеопределяне.
-          Целеполагане.
-          Формиране на стандарти, критерии и изисквания.
-          Представяне на темата.
-          Използване на стереотипи и автоматизми на реагиране.
-          Взаимни отстъпки.
-          Възможности за избор.
-          Поощрение.
-          Предупреждение.
-          Обръщане на внимание.
-          Възпиране.
-          Подкрепа.
-          Афилиация (встъпване в тесен контакт).
-          Алтернативни решения.
-          Предоставяне на повече възможности за повече дейност.
-          Осигуряване на възможности за самоактуализация на учениците.
-          Ориентиране към близки перспективи.
-          Демонстриране на вяра във възможностите.
-          Признание на равноценност и постижения.
-          Обективна оценка на приноси.
-          Преформиране (рефрейминг).

                      II.      Същински процесуални техники:
1.      Интелектуално-познавателни техники:
-          Логическо опериране чрез анализ, синтез, сравнение, аналогия, индукция, дедукция и п.р.
-          Обяснение.
-          Дефиниране.
-          Образуване на класове.
-          Свързване на класове.
-          Еквивалентни трансформации.
-          Инверсия (обръщане) на информацията.
-          Интегриране на знания.
-          Формулиране на умозаключения.
-          Положителна и отрицателна абстракция.
-          Класифициране.
-          Обобщаване и глобализиране.
-          Екстраполация.
-          Елиминация.
-          Символично репрезентиране.
-          Идентифициране.
-          Организиране на съдържание.
-          Отделяне на главното и същественото.
-          Интерпретиране.
-          Конструкция и градация на изводи.
-          Употреба на анафора – повторение на едни и същи думи и изкази.
-          Визуализация.
-          Мултимедийна презентация.
-          Свързване на единици по темата.
-          Свързване по теми.
-          Показ на причини и следствия.
-          Извеждане на преценки и изводи.

Продължава в следващия материал...

Няма коментари:

Публикуване на коментар