събота, 10 септември 2011 г.

Основни понятия в обучението на възрастни

Тренинг  - Процес на обучение, при който хората придобиват преди всичко социални умения, а групата не надхвърля 12-15 човека. Такива форма са Т-групи, дискусионни групи и други. Съставянето на екип  също се включва в тази категория. Групата работи по предварително зададени теми, но няма строго фиксирана програма. Обучението се води само от специалисти с нужната квалификация и опит.


Семинар  - Процес на обучение, където се  придобиват предимно знания, а не умения. Затова има експерти, които  осигуряват теми за стимулиране на дискусиите. Научаването е резултат от слушане и обменяне на гледни точки между експертите и другите участници. От участниците се очаква да бъдат добре подготвени по дискутираната тема, да вземат дейно участие, и  да не са просто пасивни слушатели. Групата е малка /15-20 човека/, така че мненията могат да се споделят директно. В някои случаи броят на участниците може да достигне и 50 човека, като тогава се работи в малки групи. Продължителността на обучението е в рамките на 2-5 дни .Освен дискусия други методи не се използват.

            Конференция  - Процес на обучение, който съдържа някои от следните дейности:
à        Актуални проблеми се изследват с цел да се разрешат.
à        Може да има “мотивационни” и “изяснителни” пунктове.
à        Може да се представят нови цели и линии на поведение.
            Конференциите варират по степен на участие. “По-добрите” осигуряват на участниците поле на действие, посредством разделянето им на по-малки групи и работа в тях плюс доклади от същите.

            Симпозиум  - Включва представянето на няколко гледни точки от различни експерти. Публиката по принцип е широка и главно слушателска, а понякога поставя различни въпроси. Присъства водещ, който представя ораторите, резюмира и контролира задаването на въпроси от страна на публиката.

            Форум  - Прилича на дебата по това, че различни и противоположни гледни точки са представени на публиката. Характерно е, че участниците не се критикуват взаимно. Публиката е подтиквана да задава въпроси след излагането на всички мнения.

            Модул  - Сходен с форума, с тази разлика, че има връзка между участниците /от 3 до 6 човека/. Публиката също може да коментира или да задава въпроси и е сравнително малка /20-25 човека/, средна /50-100 човека/; голяма /200-500 човека/.

           Майсторски клас – Процес на обучение, при който ярки фигури в сферата на изкуствата или преподаватели с утвърден в обществото практически опит, периодично предават своите знания, умения и успешни практики пред широка група от специалисти в дадената област, студенти и граждани.

          Курсове, програми, сесии и т.н. са общи понятия, от които не може да се разбере много за истинската природа на процеса на обучение, касаещ най-вече участието.
            Ако процеса на обучение представлява по-скоро “да стоиш и да слушаш”, “конференция” и “курс” са подходящи термини.

            Конференцията  включва общо представяне на идеи от различни експерти, а
            Курсът  и майсторският клас изискват специализирана дейност.

           Необходимо е организаторите предварително, съобразно проучването на потребностите, да определят формата на обучение, която е най – подходяща за постигането на поставените цели. Преценете и важността на предварителното запознаване на участниците с начините, по които те ще се обучават, доколко активни трябва да бъдат и какво обучаващите ще очакват от тях преди, по време и след процеса на обучение.
Всяка една от формите има своя специфика както при подготовката, така и при организирането, провеждането и заключителния етап.

Няма коментари:

Публикуване на коментар